Hot och våld - Grundkurs

Hot och våld - Grundkurs

- Nyhet - | Arbetsmiljö och säkerhet | 51 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Denna utbildning är utformad för att utrusta yrkesverksamma med färdigheter och kunskaper nödvändiga för att effektivt hantera och förebygga konflikter, aggressioner, hot och våld i arbetsmiljön.

Kursen täcker ett brett spektrum av ämnen från grundläggande definitioner av hot och våld till avancerade tekniker i konflikthantering, kommunikation, och lagliga aspekter av ansvarsfrihet. Genom praktiska exempel och teoretiska diskussioner lär sig deltagarna att identifiera och minimera risker, tillämpa säkerhetsrutiner och utveckla personliga och professionella svar på utmanande situationer. Kursen betonar vikten av mental förberedelse och strategisk taktik för att säkerställa personlig och kollegial säkerhet. Deltagarna får också en djupare förståelse för arbetsgivarens ansvar och de rättsliga ramarna som styr deras handlingsutrymme i konfliktsituationer.

Denna kurs är för individer som regelbundet hanterar potentiellt hotfulla eller våldsamma situationer inom sin yrkesroll, inklusive men inte begränsat till vårdpersonal, socialarbetare, säkerhetspersonal, och andra yrkesverksamma inom tjänstesektorn.

Publicerad: 2024-06-03

Innehåll

 • Definition av hot och våld
 • Riskfaktorer
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Stresshantering
 • Lagliga ansvarsfrihetsgrunder
 • Bygga förtroende
 • Aktivt lyssnande
 • Taktik och säkerhetsavstånd
 • Mentala strategier
 • Säkerhetsrutiner
 • Praktisk tillämpning

Delmoment

0. Introduktion till kursen - Hot och våld

Utbildare Erik Lorinder presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

1. Definition av hot och våld

I detta delmoment definieras och diskuteras hot och våld i syfte att skapa en gemensam förståelse för dessa begrepp och hur de bör hanteras inom yrkesutövning.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

2. Förhöjd risk för hot och våld

I detta delmoment utforskas olika interna och externa faktorer som bidrar till en förhöjd risk för hot och våld, samt hur kunskap och förståelse för dessa faktorer kan minska riskerna i arbetsrelaterade situationer.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

3. Arbetsgivaransvar AFS 1993.2

I detta delmoment utforskas arbetsgivarens ansvar enligt AFS 1993:2 för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön, inklusive krav på riskutredningar, säkerhetsrutiner, och stödåtgärder för anställda.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

4. Stress och press

I detta delmoment utforskas hur förmågan att hantera stress och press påverkar en individs förmåga att hantera hot och våld, samt vilka strategier som kan användas för att förbereda sig mentalt både på kort och lång sikt.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

5. AnsvarsfrihetsgrunderProva!

I detta delmoment utforskas olika lagstadgade ansvarsfrihetsgrunder som ger individer rätt att vidta annars straffbelagda handlingar för att skydda sig själva, andra eller egendom under specifika omständigheter, enligt Sveriges brottsbalk.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

6. Yrkesrelaterad kommunikation

I detta delmoment utforskas tekniker för yrkesrelaterad kommunikation i konflikthanteringssituationer, med fokus på att bygga förtroende, aktivt lyssnande, och vikten av korrekt kroppsspråk för att effektivt hantera och lösa konflikter.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

7. Taktik, avstånd och reträttväg

I detta delmoment utforskas strategier för taktik, avstånd och säker reträttväg vid konflikthantering i yrkessammanhang, betonande vikten av att ha kontroll över situationen för att kunna hantera potentiellt hot och våld på ett säkert och effektivt sätt.

Utbildare: Erik Lorinder
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Hot och våld - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Hot och våld - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Hot och våld - Grundkurs 1154 1 1830 Lägg i varukorg

Kontakt