Vardagsrehabilitering

Vardagsrehabilitering

LSS | Vård och omsorg | Äldreomsorg | 35 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om vardagsrehabilitering med vår kompletta guide. Få en bättre förståelse för vikten av att rehabilitera i vardagen och hur du kan göra det. Börja din utbildning online idag.

Utbildningen tar avstamp i värdegrunden i Socialtjänstlagen, SOL, och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, samt hälso- och sjukvårdslagen HSL. Summan av värdegrunden visar personal, i alla yrkeskategorier, riktningen mot en vård och omsorg som inkluderar respekt för den enskilde och personens integritet, självstyre och delaktighet och som ska innebära trygga och tillitsfulla relationer.

Varje möte och varje utförd insats ska bygga på ett personcentrerat förhållningssätt och ett arbetssätt som stödjer och uppmuntrar den enskilde till att vara aktiv och delta i vardagliga aktiviteter efter förmåga. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att bevara sina funktioner; fysiskt, psykiskt och socialt, bibehålla sin identitet och självförtroende, känna välbefinnande och bli bemött utifrån ett helhetsperspektiv.

Utbildningen ger en grundläggande, konkret vägledning i hur personalen kan utföra ett vardagsnära och aktiverande arbetssätt.

Relevanta nyckelord: Återhämtning, Sjukgymnastik, Funktionsnedsättning, Geriatrik, Aktiviteter av dagligt liv, Livskvalitet, Hälsofrämjande, Hemrehabilitering

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Lagar som styr insatsen
  • Varför vardagsrehabilitering?
  • Vad är vardagsrehabilitering kontra professionell rehabilitering?
  • Personcentrerat förhållningssätt
  • Naturligt åldrande
  • Vad är ett tryggt och tillitsfullt bemötande?
  • Positiv inverkan av aktivitet ur ett helhetsperspektiv
  • Vad är aktivitet?
  • Hur inkluderar vi aktiverande förhållningssätt i genomförandeplanen?

Delmoment

0. Introduktion till kursen Vardagsrehabilitering

Utbildarna Katarina Almén och Linda Granestrand presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

1. Varför behövs det en utbildning?

I delmomentet förklarar Katarina kursens syfte.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

2. Värdegrund enligt lagen

I delmomentet går Katarina igenom lagstadgad värdegrund.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

3. Personcentrerat förhållningssättProva!

I delmomentet förklarar Linda vad det innebär att ha ett personcentrerat förhållningssätt.

Utbildare: Linda Granestrand
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

4. Stimulera delaktighet och mänskliga resurser

I delmomentet ger Katarina exempel på hur du kan stimulera delaktighet.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

5. Personcentrerat förhållningssätt - Summering

I delmomentet får du ta del av en summering om personcentrerat förhållningssätt.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

6. Vardagsrehabilitering kontra rehabinsats

I delmomentet förklarar Linda hur vardagsrehabilitering skiljer sig åt från rehabinsatser.

Utbildare: Linda Granestrand
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

7. När ska jag kontakta rehabteamet?

I delmomentet får du råd avseende när du bör kontakta rehabteamet.

Utbildare: Linda Granestrand
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

8. Hur vi skapar ett tryggt och tillitsfullt möte?

I delmomentet förklarar Katarina hur du kan skapa ett tryggt och tillitsfullt möte.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

9. Empati i mötet

I delmomentet berör Katarina vikten av empatiförmåga.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

10. Ditt kroppsspråk säger mer är ord

I delmomentet berör Katarina vikten av kroppsspråk.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

11. Skapa trygghet i mötet

I delmomentet visar Katarina hur du kan skapa trygghet i mötet.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

12. Naturligt åldrande

I delmomentet förklarar Linda hur naturliga åldersförändringar kan påverka oss.

Utbildare: Linda Granestrand
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

13. Muskulatur och skelett

I delmomentet tar Linda upp åldersförändringar i muskulatur och skelett.

Utbildare: Linda Granestrand
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

14. Cirkulation, kondition och andning

I delmomentet går Linda igenom hur cirkulation, kondition och andning påverkas av åldersförändringar.

Utbildare: Linda Granestrand
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

15. Sömn

I delmomentet berör Linda faktorer som kan påverka sömnen.

Utbildare: Linda Granestrand
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

16. Sinnesorgan och nervsystem

I delmomentet tar Linda upp sinnesförändringar.

Utbildare: Linda Granestrand
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

17. Vad är aktivitet?

I delmomentet ger Katarina exempel på aktiviteter.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

18. Olika typer av aktiviteter

I delmomentet får du ta del av exempel på olika typer av aktiviteter.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

19. Små, mellan och stora aktiviteter

I delmomentet delas aktiviteterna upp i olika nivåer.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

20. Små aktiviteter

I delmomentet går Katarina igenom små, enkla vardagsaktiviteter.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

21. Mellanstora aktiviteter

I delmomentet går Katarina igenom mellanstora aktiviteter som kan kräva lite mer.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

22. Stora aktiviteter

I delmomentet går Katarina igenom stora aktiviteter som kräver mer tid och planering.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

23. Koppla vardagsrehabilitering till genomförandeplanen

I delmomentet förklarar Katarina hur vardagsrehabiliteringen kan kopplas till genomförandeplanen.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

24. Reflektionsuppgift - genomförandeplan

I delmomentet får du möjlighet att reflektera över en uppgift kopplad till genomförandeplanen.

Utbildare: Katarina Almén
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

25. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildarna kursen.

Utbildare: Linda Granestrand
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Vardagsrehabilitering och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Vardagsrehabilitering måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Vardagsrehabilitering 970 1 1075 Lägg i varukorg

Kontakt